Advokácia

Advokátske povolanie

upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (klientov) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (právne služby).

Advokát

je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa zákona o advokácii. Podrobnosti o výkone advokácie upravujú okrem zákona o advokácii aj stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory.

Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou.

Adresa komory:

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/5296 15 22
fax: 02/5296 15 54
e-mail: office@sak.sk

JUDr. Ján Cáfal, advokát - Murgašova 3, 040 01 Košice

mobil: +421 (0) 907 152 050, e-mai: cafal@cafal.sk

Mapa sídla