Vitajte na internetových stránkach advokátskej kancelárie.

Advokát
JUDr. Ján Cáfal, advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5421. Akademický titul mu bol udelený na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a správneho práva.

Úzko spolupracuje s ďalšími advokátskymi kanceláriami, notárskym úradom a exekútorským úradom. Klientom sa za každých okolností a vo všetkých situáciách snaží zabezpečiť kvalitné a zároveň rýchle riešenie ich problémov pri zachovaní maximálnej miery diskrétnosti.Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie je poistený v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Odborné zameranie

Advokácia

Advokátske povolanie upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (klientov) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Subscribe to JUDr. Ján Cáfal, advokát RSS

JUDr. Ján Cáfal, advokát - Murgašova 3, 040 01 Košice

mobil: +421 (0) 907 152 050, e-mai: cafal@cafal.sk

Mapa sídla