Užitočné linky

Občianske združenie najprávo.sk - užitočné právne informácie
www.najpravo.sk

Slovenská advokátska komora
www.sak.sk

Centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Právny a informačný portál
www.slov-lex.sk

Odborný právny časopis na internete
www.pravnelisty.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
www.justice.gov.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky
www.ustavnysud.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky
www.nsud.sk

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
www.genpro.gov.sk

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií
http://jaspi.justice.gov.sk

Elektronická zbierka zákonov
www.zbierka.sk

Notárska komora Slovenskej republiky
www.notar.sk

Obchodný register na internete
www.orsr.sk

Živnostenský register na internete
www.zrsr.sk

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
www.katasterportal.sk

Právo Európskej únie
http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=sk

Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk

Česká advokátní komora
www.cak.cz

JUDr. Ján Cáfal, advokát - Murgašova 3, 040 01 Košice

mobil: +421 (0) 907 152 050, e-mai: cafal@cafal.sk

Mapa sídla