Odborné zameranie

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v týchto právnych odvetviach:

 • obhajoba (obvinených alebo obžalovaných) vo všetkých štádiách trestného konania,
 • právne poradenstvo, vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, sťažností, opravných prostriedkov, žiadostí, vyjadrení, návrhov,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)
 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností,
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi,
 • zastupovanie v dedičskom konaní,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania,
 • správa majetku klientov.  

 • ochrana osobnosti

 • zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu,
 • zakladanie obchodných spoločností na kľúč,
 • zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom a pod.),
 • príprava valných zhromaždení,
 • zastupovanie pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi ,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní,
 • spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, právne rozbory, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ochrana pred nekalosúťažným konaním,
   
 • príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.), konanie o určenie alebo zapretie otcovstva,
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd,
 • zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy obchodných spoločností,
 • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
 • vypracovanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv, výpovedí, okamžitého skončenia pracovného pomeru, dohôd o skončení pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti,
 • zastupovanie pred súdmi v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a iných pracovnoprávnych sporoch,
 • vypracovanie vybraných podaní,
 • zastupovanie v správnom konaní, 
 • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,
 • spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy (správne súdnictvo). 

JUDr. Ján Cáfal, advokát - Murgašova 3, 040 01 Košice

mobil: +421 (0) 907 152 050, e-mai: cafal@cafal.sk

Mapa sídla